ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาห้าปี 22 พ.ย. 64
กิจกรรม ทุนให้น้องต่อชีวิตเพื่อการศึกษา 11 ก.ค. 64
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครั้งที่2 ปีการศึกษา2564 11 ก.ค. 64
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิ 08 ต.ค. 61
เอกสารประกาดราคาจ้างด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กครอนิกส์ (e-bidding) 08 ต.ค. 61
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับปฐมวัย (อ.1-อ.3) 08 ต.ค. 61
รายการอาหารกลางวันตามระบบ Thai school lunch ระดับประถมศึกษา (ป.1-ป.6) 08 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 04 ต.ค. 61
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประก 20 ต.ค. 60
ประกาศเทศบาลเมืองระนอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 09 ต.ค. 60
ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชา
โครงการตามพระราชดำริ
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9
กระถางต้นไม้,ตัดเย็บ
ทำหน้ากากผ้า
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการตัดเย็บสร้างรายได้
อบรมพัฒนาทักษะอาชีพการสกรีนกระเป๋า
การนิเทศติดตามครั้งที่ 1 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 2 โดยสสส.
การนิเทศติดตามครั้งที่ 3 โดยสสส.
อนุบาลศึกษา
เข้าค่ายลูกเสือยุวกาชาดน้อย ปี 62
อนุบาลศึกษา
เรีนกับครูเคเรน
เป่าสี อ.1
ไขไดโนเสาร์ อ.3
แพนกวินทายชื่อ อ.1
นวดเพื่อสุขภาพ
อาบน้ำเพ็ญ@ระนอง
ต้อนรับคณะกรรมการประสานงานวิชาการ กลุ่ม 7
ถนนคนเดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2560
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ถนนคนเดิน เดือนธันวาคม 2559
อบรมนวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
อบรมสร้างจิตสำนึกรักชาติ
กิจกรรม Waste Bank
ธนาคารขยะ
อบรมแปรรูปพลาสติก
กิจกรรมลดเวลาเรียนโดยพระอาจารย์
โครงการพัฒนาศักยภาพ 5 กลุ่มสาระ
โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
เผยแพ่ธนาคารขยะโรงเรียนชาติเฉลิม
จำหน่ายผลผลิตสู่ชุมชน
ตลาดนัดพอเพียง เดือนพ.ย.60
แปลงผักพอเพียง ภ.2/2560
ปรับปรุงแปลงผักพอเพียง
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42
มอบเกียรติบัตรนักกีฬาชักเยอร์-กรีฑา
ทุ่งตะโก- นาสักคัพ
เปตอง
ชมรมเปตองสร้างสุขภาพ
มอบรางวัลกีฬานักเรียนอปท.แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ 34 ปี 2559 "101 เกมส์"
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ให้ความรู้การลงประชามติโดย กกต.จ.ระนอง
อบรมการบูรณาการเรียนรู้ด้วยวิถีประชาธิปไตย
เสวนาวิชาการ การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
Open House โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกวดความสะอาดห้องเรียนและอาคาร
อาชีพศึกษา
อาชีพศึกษา 2563
อุบะร้อยใจ
สูตรคุณพาเพลิน
ลูกตุ้มชื่นบาน
เรียนรู้สื่อมัลติมีเดียกับระนอง 239
ดอกไม้จันทน์เพื่อพ่อ
เอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียน
ไวนิลอาชีพศึกษา
ไวนิลวิชาการ
ไวนิลกีฬา
ไวนิลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ไวนิลลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
ไวนิลโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ข่าวการศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
การประเมินโครงการนิเทศการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC
การพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
ผลการจัดการเรียนรู้ประกอบแบบฝึกทักษะการอ่านและการเขียนภาษาไทย
ภาพวิชาการ
รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวั
การประเมินโครงการโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ จังหวัดระนอง
ธนาคารขยะ
โครงการธนาคารขยะ
โครงการถนนปลอดภัย
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รับเรื่องร้องเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รับเรื่องร้องเรียน