กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสะอาด ชอบธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางธมนกัญณัฐ อัครปวรวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวจันทิมา สำราญรื่น
ครูจ้างสอน

ว่าตรี ร.ต.กันตภณ ไกรศาสตร์
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสุดารัตน์ สุขภิทักษ์
ครูจ้างสอน

นางสาวพัชรียา ติ่งทอง
ครูจ้างสอน