กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ แซ่ขอ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร สีบุญเอียด
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวสุดารัตน์ แก้วเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายสกานต์ พรหมอินทร์
ครูจ้างสอน