โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวสุภาพร สีบุญเอียด
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมบูรณ์ แซ่ขอ
ครู คศ.3

นางสาวสุดารัตน์ แก้วเพ็ง

นายสกานต์ พรหมอินทร์