โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ แสงสึก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพรร่วม ทวีศักดิ์
ครูจ้างสอน