กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิโรจน์ แสงสึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิรัฎ ตุลยสุขธนกุล
ครู คศ.1

นายพรร่วม ทวีศักดิ์
ครูจ้างสอน