โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอมรศักดิ์ ด่านสุนทรวงษ์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรยศ ธีรเจียรนัย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทรภาณุเดช สุทธิรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ กรพัฒน์เมธากุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรกิจ ราชสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทวีศักดิ์ ธวัฒนกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวิมลกิจจาภรณ์ ยังกฤษฎี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัชชัย ล่องวัด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการองค์กรศาสนา
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุพงษ์ อเนกประพันธุ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : กรรมการองค์กรส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายรุ่งศักดิ์ รักสัตย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสุระเชษฐ์ ประสงค์ผล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิทยากร ศรีเกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางธมนกัญณัฐ อัครปวรวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกื้อกชภรณ์ ขวัญทอง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รก.ผอ.
เบอร์โทร :