โครงการนวดเพื่อสุขภาพ
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ

โครงการนวดเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยการสนับสนุนจาก สสส. และ สสค.

 

สรุปย่อโครงการ

          เนื่องจากจังหวัดระนองมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นเมืองท่าฝั่งอันดามัน ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ด้านการเป็นเมืองน้ำแร่และการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ สภาพแวดล้อมดี มีวัฒนธรรม ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และน่าอยู่  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สังกัดเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง เล็งเห็นความสำคัญของคำว่า เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการนวดเพื่อสุขภาพขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ขณะเดียวกันโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่ามีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ศึกษาต่อในสายอาชีพและไม่ได้ศึกษาต่อ เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ดังนั้นโครงการฯ จึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมนักเรียนให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้

 เป้าประสงค์

          เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และความเสี่ยงต่อการมี  

 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากโครงการสู่การเรียนรู้  เสริมทักษะ สร้างอาชีพ

 รูปแบบการดำเนินงาน

          การดำเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.58 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

          1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร คือ นวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ ฝ่าเท้า และใช้ลูกประคบ โดยศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา  โรงพยาบาลระนอง และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนวดในรูปแบบต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

          2.นำความรู้ที่ได้รับฝึกลงมือปฏิบัติจริง

                   2.1 เรียนในชั่วโมงชุมนุมนวดเพื่อสุขภาพ แบบเพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้องทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

                   2.2 เก็บเคสการนวด โดยแบ่งออกเป็น นวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ 50 เคส และ นวดฝ่าเท้า 50 เคส กับผู้ปกครอง ครู หรือชุมชนแวดล้อมทั้งที่บ้านและขณะออกฝึกประสบการณ์จริงในงานต่างๆ ต่อ นักเรียน 1 คน

          3.เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับออกสู่ชุมชนในงานต่างๆ

                   3.1 กับคณะศึกษาดูงาน ของโรงเรียนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3 (บ้านนา)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และคณะพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน  สำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน ชุมพร ระนอง

                   3.2 กับชุมชนในจังหวัดระนอง คือ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนด่านท่าเมือง-ร่วมจิต

                   3.3 กับบุคคลทั่วไปในชุมชน คือ  งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง งานดนตรีในสวน งานถนนคนเดินเมืองระนอง

 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

          จากการสังเกต สอบถามและประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ เป็นผู้รักในการเรียนรู้และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          จากการนำผลงานที่เกิดขึ้นของโครงการไปเผยแพร่สู่สาธารณชน พบว่า ผู้ปกครองและผู้ที่มาใช้บริการ เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนมีความชื่นชมในการดำเนินงานโครงการที่เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนและชื่นชมในการทำงานของนักเรียน ร่วมทั้งสนับสนุนด้วยการใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์(ลูกประคบ)ที่เป็นฝีมือของนักเรียน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ เท้า และการนวดโดยใช้ลูกประคบ

          2.นักเรียนมีทักษะในการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ เท้า และการนวดโดยใช้ลูกประคบที่ถูกต้อง

          3.นักเรียนมีนิสัยรักอาชีพ มีระเบียบวินัย อดทนอดกลั้น สุภาพอ่อนโยนและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

 ความยั่งยืนของโครงการ

          โครงการสามารถส่งเสริมการสร้างอาชีพที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง

 

  ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

          1.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 100,000 บาท

         2.เทศบาลเมืองระนอง ต้นสังกัดให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษาและเปิดพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนชุมชน

         3.ศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา  โรงพยาบาลระนอง ให้การสนับสนุนรูปแบบการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ  ฝ่าเท้า และการนวดโดยใช้ลูกประคบ

          4.นายสัมพันธ์  ลิ่มศิลา ให้การสนับสนุนสร้างห้องนวดเพื่อสุขภาพ ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท

          5.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระนอง ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการนวด และการฝึกทักษะอาชีพในการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          6.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศในห้องนวดเพื่อสุขภาพ และการกำกับ ติดตามดูแล ช่วยเหลือในการดำเนินงานของโครงการทุกรูปแบบ