โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ
โครงการนวดเพื่อสุขภาพ

โครงการนวดเพื่อสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์

ภายใต้โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพโดยการสนับสนุนจาก สสส. และ สสค.

 

สรุปย่อโครงการ

          เนื่องจากจังหวัดระนองมีวิสัยทัศน์ คือ เป็นเมืองท่าฝั่งอันดามัน ที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ด้านการเป็นเมืองน้ำแร่และการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ สภาพแวดล้อมดี มีวัฒนธรรม ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์และน่าอยู่  โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สังกัดเทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง เล็งเห็นความสำคัญของคำว่า เมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงได้จัดทำโครงการนวดเพื่อสุขภาพขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของจังหวัด ขณะเดียวกันโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา พบว่ามีนักเรียนจำนวนไม่น้อยที่ศึกษาต่อในสายอาชีพและไม่ได้ศึกษาต่อ เนื่องจากปัญหาส่วนตัว ดังนั้นโครงการฯ จึงเห็นความสำคัญในการส่งเสริมนักเรียนให้ได้มีความรู้เพิ่มเติมในการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการต่อยอดการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพในอนาคตได้

 เป้าประสงค์

          เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสร้างโอกาสด้านการประกอบอาชีพให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และความเสี่ยงต่อการมี  

 พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยใช้ความรู้และทักษะที่ได้จากโครงการสู่การเรียนรู้  เสริมทักษะ สร้างอาชีพ

 รูปแบบการดำเนินงาน

          การดำเนินงานโครงการ ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.57 – 31 มี.ค.58 แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ

          1.อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักเรียน จำนวน 2 หลักสูตร คือ นวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ ฝ่าเท้า และใช้ลูกประคบ โดยศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา  โรงพยาบาลระนอง และทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการนวดในรูปแบบต่างๆ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง

          2.นำความรู้ที่ได้รับฝึกลงมือปฏิบัติจริง

                   2.1 เรียนในชั่วโมงชุมนุมนวดเพื่อสุขภาพ แบบเพื่อนสอนเพื่อน พี่สอนน้องทั้งทฤษฏีและปฏิบัติ

                   2.2 เก็บเคสการนวด โดยแบ่งออกเป็น นวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ 50 เคส และ นวดฝ่าเท้า 50 เคส กับผู้ปกครอง ครู หรือชุมชนแวดล้อมทั้งที่บ้านและขณะออกฝึกประสบการณ์จริงในงานต่างๆ ต่อ นักเรียน 1 คน

          3.เผยแพร่ความรู้ที่ได้รับออกสู่ชุมชนในงานต่างๆ

                   3.1 กับคณะศึกษาดูงาน ของโรงเรียนในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3 (บ้านนา)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และคณะพลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน  สำรวจเส้นทางปั่นจักรยาน ชุมพร ระนอง

                   3.2 กับชุมชนในจังหวัดระนอง คือ ชุมชนเฉลิมพระเกียรติ และชุมชนด่านท่าเมือง-ร่วมจิต

                   3.3 กับบุคคลทั่วไปในชุมชน คือ  งานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง งานดนตรีในสวน งานถนนคนเดินเมืองระนอง

 ผลที่เกิดกับผู้เรียน

          จากการสังเกต สอบถามและประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนพบว่า นักเรียนมีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นอย่างดี มีความตั้งใจในการพัฒนาตนเอง สามารถทำงานได้ด้วยตนเอง มีความรับผิดชอบ เป็นผู้รักในการเรียนรู้และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

          จากการนำผลงานที่เกิดขึ้นของโครงการไปเผยแพร่สู่สาธารณชน พบว่า ผู้ปกครองและผู้ที่มาใช้บริการ เยี่ยมชมผลงานของนักเรียนมีความชื่นชมในการดำเนินงานโครงการที่เกิดผลประโยชน์กับนักเรียนและชื่นชมในการทำงานของนักเรียน ร่วมทั้งสนับสนุนด้วยการใช้บริการและซื้อผลิตภัณฑ์(ลูกประคบ)ที่เป็นฝีมือของนักเรียน

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

          1.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ เท้า และการนวดโดยใช้ลูกประคบ

          2.นักเรียนมีทักษะในการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ เท้า และการนวดโดยใช้ลูกประคบที่ถูกต้อง

          3.นักเรียนมีนิสัยรักอาชีพ มีระเบียบวินัย อดทนอดกลั้น สุภาพอ่อนโยนและร่วมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

          4.นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน

 ความยั่งยืนของโครงการ

          โครงการสามารถส่งเสริมการสร้างอาชีพที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปต่อยอดให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ให้ผู้ที่สนใจได้อย่างกว้างขวาง

 

  ผู้ให้การสนับสนุนโครงการ

          1.สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ จำนวน 100,000 บาท

         2.เทศบาลเมืองระนอง ต้นสังกัดให้คำแนะนำ ติดตามการดำเนินงาน เป็นที่ปรึกษาและเปิดพื้นที่ในการทำกิจกรรมให้กับนักเรียนชุมชน

         3.ศูนย์สุขภาพเจ้าเรือนสปา  โรงพยาบาลระนอง ให้การสนับสนุนรูปแบบการนวดโค้งคอ บ่า ไหล่ ศีรษะ  ฝ่าเท้า และการนวดโดยใช้ลูกประคบ

          4.นายสัมพันธ์  ลิ่มศิลา ให้การสนับสนุนสร้างห้องนวดเพื่อสุขภาพ ด้วยงบประมาณ 200,000 บาท

          5.ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดระนอง ให้การสนับสนุนการศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการนวด และการฝึกทักษะอาชีพในการต่อยอดการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          6.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้การสนับสนุนเครื่องปรับอากาศในห้องนวดเพื่อสุขภาพ และการกำกับ ติดตามดูแล ช่วยเหลือในการดำเนินงานของโครงการทุกรูปแบบ