กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุทธิลักษณ์ บิลละโสย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวจินตนา สิริมงคลถาวร
ครู คศ.2