โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวจินตนา สิริมงคลถาวร
ครู คศ.2

นางสาวกรนิษ ศรีทองจรัสกุล
ครู คศ.1

ว่าที่ ร.ต.กันตภณ ไกรศาสตร์
ครู