ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทวน ผดุงวิทย์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2484-พ.ศ.2485
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุดา โกมลวิสุทธิ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2485-พ.ศ.2490
ชื่อ-นามสกุล : นายแดง ไทรงาม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2490-พ.ศ.2491
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเสริม วิสุทธิธรรม
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2491-พ.ศ.2501
ชื่อ-นามสกุล : นายธนิต หัศบำเรอ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2501-พ.ศ.2529
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-พ.ศ.2530(รักษาการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ บุญครองปรีชา
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-พ.ศ.2530(รักษาการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสดศรี พิณธุรักษ์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-พ.ศ.2541
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ณ ระนอง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2541-พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นางบังอร พุกสุข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-พ.ศ.2545
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนทรี มีกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2545-พ.ศ.2546(รักษาการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสุนทรี มีกุล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546-พ.ศ.2548
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ จงเจริญ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2548-พ.ศ.2552
ชื่อ-นามสกุล : นายปถม สุทธินนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-พ.ศ.2552(รักษาการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรกิจ ราชสุข
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-พ.ศ.2556
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญญรัตน์ นาเมือง
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-พ.ศ.2557(รักษาการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณี โสภาพันธุ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 16 พ.ค.2557-30 ก.ย.2562
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเกื้อกชภรณ์ ขวัญทอง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รก.ผอ.
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2562-ปัจจุบัน