กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวณัฏฐา น้ำจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางนรีนันทน์ แคว้นโอฬาร
ครู คศ.3

นางสาวสมใจ ขำนัน
ครู คศ.3

นางรัสวดี วาสนะ
ครู คศ.3

นางสาวมัลลิกา สิงห์โต
ครูผู้ช่วย

นางสาวกัญญาภัค คงตุก
ครู คศ.1

นางสาวณิชาพัชร์ จิระพรพงศ์
ครูจ้างสอน