โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวณัฏฐา น้ำจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางนรีนันทน์ แคว้นโอฬาร
ครู คศ.3

นางสาวสมใจ ขำนัน
ครู คศ.2

นางรัสวดี วาสนะ
ครู คศ.2

นางสาวมัลลิกา สิงห์โต
ครูผู้ช่วย

นางสาวพรพิมล หมื่นกล้า
ครู