โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
ศาสตร์พระราชา
ศาสตร์พระราชา
โครงการตามพระราชดำริ
พระราชประวัติ
พระราชกรณียกิจในหลวง รัชกาลที่ 9