พันธกิจ /เป้าหมาย
พันธกิจ

                1.สร้างระบบบริหารจัดการสถานศึกษาที่ดี (ธรรมาภิบาล)แบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

            2.พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุขตามมาตรฐานการศึกษาของชาติโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

4.พัฒนาสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ

5..พัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและสามารถแข่งขันในระดับสากล

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่1      พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมมาภิบาล

                                1.1 พัฒนาระบบการบริหารจัดการสถานศึกษา

                                1.2 พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในด้วยวงจรPDCA

                                1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่2     พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ของมาตรฐานวิชาชีพ

                                2.1 ส่งเสริมพัฒนาครูสู่ครูมืออาชีพ

                                2.2 ส่งเสริมสวัสดิการแก่ครูและบุคลากร

ยุทธศาสตร์ที่3      พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                                3.1 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                3.2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีของชาติสู่สากลและมีจิตสำนึกรักท้องถิ่น

                                3.3 เสริมสร้างสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี

                                3.4 พัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความต้องการ และความสนใจ

                                3.5 พัฒนาทักษะและกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์

                                3.6 พัฒนาสมรรถนะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                3.7 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ยุทธศาสตร์ที่4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สื่อการเรียนรู้  สะภาพแวดล้อม

                                4.1 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้สื่ออุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้

                                4.2 พัฒนาอาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อม

                                4.3 พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่5  พัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมสู่สากลและประชาคมอาเซียน

                                5.1 พัฒนานักเรียนมีความพร้อมทุกด้านในการเป็นพลโลกที่ดีสู่ประชาคมอาเซียน

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ  ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริหารแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากร ให้เป็นครูมืออาชีพ

4. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รู้จักคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ เน้นคุณภาพความสามารถทางวิชาการและทักษะอาชีพ แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต

5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

6. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง  และมีความสุข

7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าใจและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

8. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน

9. จัดภูมิทัศน์ที่สะอาด สวยงาม และปลอดภัยเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้

10 สนับสนุนและส่งเสริมให้ ชุมชน องค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา