โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
เผยแพ่ธนาคารขยะโรงเรียนชาติเฉลิม
จำหน่ายผลผลิตสู่ชุมชน
ตลาดนัดพอเพียง เดือนพ.ย.60
แปลงผักพอเพียง ภ.2/2560
ปรับปรุงแปลงผักพอเพียง
คณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ประเมินตนเองโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปี 2559
อบรมนวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้วยสำนีกในพระมหากรุณาธิการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยความรับผิดชอบร่วมกัน
OpenHouse Open พอเพียง
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยกีฬา
อบรมครูบูรณาการประชาธิปไตยกับเศรษฐกิจพอเพียง
หนูน้อยอนุรักษ์ความเป็นไทยด้วยความพอเพียง
ห้องเรียนพอเพียง บรรยากาศแห่งการเรียนรู้
แอโรบิคพอเพียงด้วยหัวใจคนรักษ์สุขภาพ
ดื่มนม-อาหารกลางวันพอเพียง
Reclycle เพื่อการเรียนรู้
นักเรียนที่เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
พออยู่ พอกิน พอใช้ และพอเพียงในการดำเนินชีวิตกับแปลงผักหรรษา
ถนนคนเดินเมืองระนอง นวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา -อาชีพศึกษา(ขนมจาก)
กิจกรรมถอดบทเรียนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่กับปรัญาเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมลอยกระทงด้วยวิถีพอเพียง
กิจกรรมปลูกผักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมนวดพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวา
กิจกรรมฐานการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กระบวนการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อบรมครูทำความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง