โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสะอาด ชอบธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวรัตนา จันปุ่ม
ครูจ้างสอน
ครูประจำชั้น

นางสาวพนิตพร สงชุม
ครูอัตราจ้าง