กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์ทอง
ครูจ้างสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวรัตนา จันปุ่ม
ครูจ้างสอน

นางสาวพนิตพร สงชุม
ครูจ้างสอน

นายวุฒิกร ขอบใจ
ครูจ้างสอน