กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสะอาด ชอบธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวจุฬาลักษณ์ พิมพ์ทอง
ครูจ้างสอน