โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
                                             ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริหารแบบมีส่วนร่วม
                                      ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
ปรัชญา

อชฺเชว  กิจฺจมา  สิกฺขํ   ชีวิตที่มีคุณค่าและสมบูรณ์ต้องมีการศึกษา