ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484  เป็นโรงเรียนเทศบาลจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดกระทรวงมหาดไทย
            ในปีพุทธศักราช 2491 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติให้โอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  และเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอนมา สังกัดเทศบาลจนถึงปัจจุบัน
            ปัจจุบันโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ สังกัดเทศบาลเมืองระนอง กระทรวงมหาดไทย เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับอนุบาลปีที่ 1-3 , ประถมศึกษาปีที่ 1-3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
 
คำขวัญ

วินัยดี มีวิชา กีฬาเด่น เป็นโรงเรียนของชุมชน

เอกลักษณ์

สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของชุมชน

อัตลักษณ์

วินัยดี มารยาทงาม

อักษรย่อ
รน 2
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน

พระพุทธมงคลนิเวศน์

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน - ขาว

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่