พนักงานราชการ

นางสาวเกตุนิภา ชำนาญราช
งานธุรการ

นางสาวเมธินี วิเสทอง
งานพัสดุ