พนักงานราชการ

นางสาวเกตุนิภา ชำนาญราช
งานธุรการ

นางสาวเมธิณี วิเสทอง
งานพัสดุ

นางสาวเจนจิรา ทวารา
งานการเงิน