คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวบุบผา มัฆพาน
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสุภัคญาดา สอสุวรรณ์
ครู คศ.2

นางศุภรัตน์ สอสุวรรณ์
ครู คศ.1

นางฐิติมา ขอสุวรรณ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวปัญจมา อารมย์
ครูจ้างสอน

นายศิวกร โมฬี
ครูจ้างสอน

นางสาวสาวิตตรี เพชรทองเรือง
ครูจ้างสอน

นางสาวอรยา อักษรทอง
ครูจ้างสอน