ธนาคารขยะ
ธนาคารขยะ
มูลนิธิ Jan&Oscar และ วิสาหกิจชุมชนรีไซเคิล เพื่อสิ่งแวดล้อม จังหวัดระนอง พร้อมโรงเรียนเครือข่าย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านเกาะพยาม โรงเรียนบ้านปากน้ำ โรงเรียนบ้านเกาะเหลา โรงเรียนบ้านเกาะสินไห เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนธนาคารขยะแห่งแรกในจังหวัดระนองของโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30-11.00 น. ร่วมต้อนรับโดยนายนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวเกื้อกชภรณ์ ขวัญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมคณะครูผู้รับผิดชอบโครงการนำโดยครูวิโรจน์ แสงสึก ครูสกานต์ พรหมอินทร์ โดยวิสาหกิจฯ และมูลนิธิ Jan&Oscar เล็งเห็นการพัฒนาปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน จึงมีความประสงค์จัดตั้งธนาคารขยะบนเกาะ ในจังหวัดระนองและจังหวัดใกล้เคียง 5 แห่ง เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะทะเลในโรงเรียนทะเลอันดามัน แห่งแรกในประเทศไทย โดยโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมาก่อสร้างธนาคารขยะ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561-ปัจจุบัน รวมเงินทั้งสิ้น 230,000 บาท
#รร.เครือข่าย 4 โรงเรียน
#ทุนสนับสนุนจากมูลนิธิ
#วิสาหกิจชุมชนฯ
#ปลูกจิตสำนึกสู่นักเรียนแบบยั่งยืน
#รร.สังกัดเทศบาลเมืองระนอง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 554.98 KB