กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายเอกลักษณ์ บัวพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายฐาปนา แสงแป้น
ครู คศ.3

นางสาวกานต์มณี แก้วบำรุง
ครู คศ.2