คณะผู้บริหาร

นางปราณี โสภาพันธุ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวกชพร ขวัญทอง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา