โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ให้ความรู้การลงประชามติโดย กกต.จ.ระนอง
อบรมการบูรณาการเรียนรู้ด้วยวิถีประชาธิปไตย
เสวนาวิชาการ การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
Open House โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกวดความสะอาดห้องเรียนและอาคาร
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
Bike For Democracy
แยกขยะรีไซเคิล
ยอดนักฝาก
ส่งเสริมวินัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
ธนาคารความดี
อบรมสภานักเรียน
มารยาทงาม
วันวิสาขบูชา
เลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2 ชุมชน
ประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 1 จ.สมุทรสงคราม
ประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2 จ.สมุทรปราการ
ประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เฮอริเทจ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 นักเรียน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/1 ชุมชน
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง
มหาสงกรานต์น้ำแร่ บนวิถีประชาธิปไตย
ฐานวิถีประชาธิปไตย
รับนโยบายจากสภาพัฒนาการเมือง