โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์
เลขที่ 4 ถนนลุวัง  ตำบลเขานิเวศน์  อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
เบอร์โทรศัพท์ 077 811 457
โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
ให้ความรู้การลงประชามติโดย กกต.จ.ระนอง
อบรมการบูรณาการเรียนรู้ด้วยวิถีประชาธิปไตย
เสวนาวิชาการ การสร้างโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
Open House โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ประกวดความสะอาดห้องเรียนและอาคาร
ส่งเสริมประชาสัมพันธ์โรงเรียน ห้องศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตย
Bike For Democracy
แยกขยะรีไซเคิล
ยอดนักฝาก
ส่งเสริมวินัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร
ธนาคารความดี
อบรมสภานักเรียน
มารยาทงาม
วันวิสาขบูชา
เลือกตั้งสภานักเรียน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/2 ชุมชน
ประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 1 จ.สมุทรสงคราม
ประชุมเครือข่ายครั้งที่ 2 จ.สมุทรปราการ
ประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 3 กรุงเทพฯ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เฮอริเทจ
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 นักเรียน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3/1 ชุมชน
เดินรณรงค์ประชาธิปไตย ในงานอาบน้ำแร่ แลระนอง
มหาสงกรานต์น้ำแร่ บนวิถีประชาธิปไตย
ฐานวิถีประชาธิปไตย
รับนโยบายจากสภาพัฒนาการเมือง