ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทุนให้น้อง ต่อชีวิต เพื่อการศึกษา
วันนี้ (14 ก.ค. 64 ) เวลา 09.30 น. ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ นายพินิจ  ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทุนให้น้อง ต่อชีวิต เพื่อการศึกษา ร่วมกับ กิจกรรม คัดแยกสร้างมูลค่า ตามโครงการธนาคารขยะ (Waste Bank)  โดยนายกิรพัฆน์ สรรพกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง รองนายกเทศมนตรีเมืองระนอง ประธานสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์  และตัวแทนมูลนิธิ Jan & Oscar  ผู้ Dr.Michel Pardod ผู้จัดการมูลนิธิ คุณแคปปูซีน พาอัว ซาเว็ต  ผู้ประสานงานโครงการ โดยนิตย์ อุ่ยเต็กเค่ง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม
นายพินิจ ตันกุล นายกเทศมนตรีเมืองระนองกล่าวว่า ตามที่เทศบาลเมืองระนองได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มูลนิธิ Jan & Oscar ตามบันทึกข้อตกลงได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของธนาคารขยะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ ดังนี้
1. เพื่อจัดตั้งธนาคารขยะแห่งแรกในระนองที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์และต่อเติมก่อสร้างห้องเรียนสำหรับใช้ในการเรียนการสอน
2. เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดขึ้นและให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการ            รีไซเคิลและเห็นถึงคุณค่าของวัสดุเหลือใช้ ซึ่งสามารถกลายเป็นแหล่งรายได้ รวมทั้งนำพาการเปลี่ยนแปลงที่ดีสู่ชุมชน
3. เพื่อส่งเสริมแนวคิดการแยกขยะและการรีไซเคิลกับเด็ก รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม
โดยกิจกรรมในวันนี้จะตรงตามวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลง ชื่อกิจกรรมทุนให้น้อง ต่อชีวิต เพื่อการศึกษา ร่วมกับกิจกรรม คัดแยกสร้างมูลค่า ตามโครงการธนาคารขยะ (Waste Bank)   
โดยรูปแบบกิจกรรมคือ เปิดรับบริจาค ขวดพลาสติก จานพลาสติก แก้วพลาสติก กระดาษต่างๆ และวัสดุอื่นๆ เพื่อนำมาคัดแยก และนำไปจำหน่ายกับวิสาหกิจชุมชนรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง ซึ่งรับซื้อของในราคาที่สูงกว่าปกติ เพื่อนำเงินรายได้ที่ได้รับมาจัดสรรเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความลำบากและยากจน โดยข้อมูลนักเรียนได้รับจากการที่ครูลงเยี่ยมบ้าน พร้อมสรุปจำนวนนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ  ในการนี้จะมีพิธีการมอบทุนการศึกษา ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564  ณ อาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนในลำดับต่อไป

โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2564,16:43   อ่าน 79 ครั้ง