ประกาศผลสอบการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
ปี 2554
ป.2
ป.5
ม.2
ปี 2555
ป.2
ป.5
ม.2
ประกาศผลสอบโอเน็ต
ปี 2554
ป.6
ม.3
ปี 2555 ป.6 ม.3

ตารางสอบโอเน็ต
ป.6 วันที่ 8 ก.พ.2557
ม.3 วันที่ 8-9ก.พ.2557
**สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

                          

                               นางปราณี โสภาพันธุ์

                             ผู้อำนวยการสถานศึกษา

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2557

อนุบาล 1-2 วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557

ประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 27-28 มีนาคม 2557

อ่านรายละเอียด


งานต้อนรับเทศบาลสุไหงโกลก** ฃมรูปภาพ
งานประจำปีโรงเรียน 2556 **ชุดที่1**ชุดที่ 2** ชุดที่ 3**
งานเข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ปี 2556 **ชุดที่1**ชุดที่2**ชุดที่3**ชุดที่4
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ป.6 และ ม.3 ** ชุดที่1 ** ชุดที่ 2
 
อบรม 8 กลุ่มสาระ ครั้งที่ 1 **ชุดที่ 1 ** ชุดที่ 2
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2556 **อนุบาล
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2556 **ช่วงชั้นที่1 ** ชุดที่1 ** ชุดที่ 2
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2556 **ช่วงชั้นที่2 ** ชุดที่1 ** ชุดที่ 2
 
กิจกรรมทัศนศึกษา ปี 2556 **ช่วงชั้นที่ 3 ** ชุดที่1 ** ชุดที่ 2
 
กิจกรรม English Camp 2556 ** ชุดที่1 ** ชุดที่ 2 ** ชุดที่3 ** ชุดที่4
 
 
 
 

*****************************************

โรงเรียนเทศบาลบ้านเขานิเวศน์ เลขที่ 4 ถนนลุวัง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

TEL : 077-811457 E-mail : kod_m@hotmail.com

วันที่ 6 - 7 กุมภาพนธ์ 2557 กิจกรรม English Camp
วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์ 2557 สอบโอเน็ต
วันที่ 4-6 มีนาคม 2557 สอบวัดผลปลายภาคเรียน
วันที่ 10-12 มีนาคม ฟังผลสอบและสอบแก้ตัว
วันที่ 31 มีนาคม 2557 รับสมุดประจำตังวนักเรียน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เปิดภาคเรียนปี 2557